اخبار اجتماعی » تاکید وزیر رفاه بر کاهش فقر مطلق در کشور