اخبار اجتماعی » رایزنی شهرداری تهران با ارگانهای نظامی برای تبدیل شدن اماکن ارزشمند به موزه