اخبار ورزشی » سبایوس به علت مصدومیت بازی مقابل بتیس را از دست داد