اخبار ورزشی » همه بازیکنان آماده در لیست بازی با بتیس