اخبار ورزشی » هواداران خطاب به بیل:”گمشو برو خانه ات!”